زمینه های فعالیت / سیستمهای درب و پنجره ریلی

معماری نوین، جهت حداکثر صرفه جویی در مکان و راحتی، در صدد نامشهود ساختن مرزهای درونی و بیرونی میباشد. درب و پنجره ریلدار و دربهای تاشو راهکارهای فوق العاده ای جهت این نیازها ارائه میدارد. اینها با ایجاد مکانهای وسیع شیشه ای، با حداق تاثیر بر استفاده مکان وارد شدن نور طبیعی بیشتری را به منزل تامین میکند.

جوابگو برای همگی احتمالات

جهت جوابگویی به هر نوع نیازهای احتمالی، درب و پنجره ریلدار و تاشو رینارس از سیستمهای ریلدار قابل اختفاء در درون دیوار گرفته تا راهکارهای 4 ریلی که اماکن باز وسیعی ایجاد میکند و تا سیستمهای تاشو که موجبات حصول نقاط وسیع میگردد انوا مختلفی از بازوبست مانوئل و اتوماتیک را ارائه میدارد.

اختلاف در مابین این امکانات را صرفاً میتوان بدینگونه عنوان کرد:

*

یک سیستم تک ریلی، یک قطعه متحرک را با یک قطعه ثابت شیشه ای مرتبط میسازد. قطعه شیشه ای بعلت متصل بودن بصورت مستقیم به پروفیل بیرونی، یک نمای مینیمالیست بوجود می آورد. واحد تک ریلی برحسب سیستم انتخابی شما میتواند به داخل دیوار قرار گیرد.

*

سیستم دو ریلی، با همان نما و 2 شیشه بازشو را به یکجا آورده و نمای شیکی بوجود می آورد.

*

سیستم 3 و 4 ریلی بوسیله گذاشته شدن ریلهای دیگری به چهارچوبه بیرونی امکان گزارده شدن شیشه های بازشو را بوجود می آورد. این راهکار با توسعه دادن مکان بازشو بتوسط واحد ریلدار، ایجاد شدن نقاط وسیع مابین مکان درونی و بیرونی امکانپذیر میسازد.

*

سیستم درب تاشو، حداکثر محیط بازشو ممکنه را بوجود می آورد. در این سیستم واحدهای شیشه ای با استفاده شدن از ریلی در داخل و یا بیرون دیوار تا شده میشود.

 

موضوع راحتی

استفاده شدن ار المینیوم جهت درب و پنجره ریلدار و درهای تاشو، بلحاظ برآورد نیازهای استحکام و ثبات این قبیل مکانهای وسیع شیشه ای راهکارهای متعارفی تقدیم میدارد.

جهت سهولت باز شدن واحدهای ریلدار، رینارس با ریلها و چرخهای ضدزنگ هم یک رانش با مرغوبیت بالا و هم راهکارهای بلند کردن و راندن را ارائه میدارد. راهکارهای درب و پنجره ریلدار بسیار مقاوم میباشد و جهت واحدهای راندنی مناسب میباشد. جهت افزودن کیفیت راحتی، دربهای ریلدار قبل از حرکت بروی ریلها ابتداء بالا رفته و راهکارهای بلند کردن و راندن را ارائه میداریم. همزمان با آن امکان ضدنشتی و قفل اکسترا را تقدیم میدارد. جهت راحتی ماکزیمم، باز شدن کاملاً اتوماتیک نیز موجود میباشد.

  

... و طراحی

سیستمهای رانشی ما بازبینی اندکی نیاز داشته و سطوح ایمنی و عایقبندی مختلفی را ارائه میدارد.

 

گزینه های نامحدود رنگ و پوشش سطوح از هر نوع رنگ مات، شفاف، متالیک، رنگ پودر  ویا رنگ پودری الوکسال ویژه و مقاوم در قبال خراشیدگی که نیاز به مراقبت ویژه ای ندارد تشکیل یافته است. میتوانید به پروفیلها نمای چوبی واقعی را بدهید. این گزینه هم جهت دریو پنجهره ریلی و درب تاشو و همچنین جهت درون و هم بیرون منزل موجود بوده و در تامین هماهنگی فوق العاده محیط داخل و خارج منزلتان بسیار موثر میباشد


Glass Patio 51
CP 96
Concept Patio 96
Concept Patio 45
Concept Patio 155
Concept Patio 130
Concept Folding 77
� 2014 Yalaz Yap�