زمینه های فعالیت / نورشکن ها و مگس گیر ستور

یکی از مهمترین معضلات بازدهی انرژی در بناها، کنترل نورگیری میباشد. متعارف سازی اجازه ورود نور خورشید و ممانعت از گرمایش بیش از حد مهم میباشد. موثرین راه تامین اینمورد اجراء گردیدن سیستمهای نورشکن میباشد. اجراء گردیدن صحیح این سیستمها بدون از بین بردن مزیتهای نور خورشید وارد شده به بناها، نیاز به اقلیم دهی را کاهش میدهد.


Brise Soleil 100
Brise Soleil 30
Brise Soleil 40
Brise Soleil 20
ReynaScreen
� 2014 Yalaz Yap�