زمینه های فعالیت / سیستمهای آلمینیومی مقاوم در قبال حریق

 

آلمینیوم رینارس مطابق با استانداردهای اروپا، راهکارهای سیستم مقاوم در قبال حریق را آغاز نموده است. سیستم پوشش نما مقاوم در قبال حریق با عنوان CW50-FP و سیستم درب و پنجره مقاوم در قبال حریق بعنوان  CS77-FP نامیده میشود. این راهکارهای جدید با همگی محصولات دیگر رینارس قابل الحاق میباشند. سیستم درب و پنجره مقاوم در قبال حریق CS77-FP  برحسب سناریو حریق مطابق با بخشنامه حریق در بناها در نظر گرفته شده و گذرگاه نجات، بخشهای ضدحریق موجبات تبدیل شدن خروجی های حریق به بخشهای شفاف شیشه ای میشود. ایمنی ساکنین بنا و بناهای همجوار را در قبال حریق افزایش داده و این سیستمها ارزش بنا را ارتقاء میدهد.

 

راهکار درب و پنجره مقاوم در قبال حریق رینارس سلامت میباشد:

- تخلیه شدن مطمئن ساکنین بنا را در ظرف 30 ویا 60 دقیقه تامین میکند.

- با افزایش گرما محدود بمدت 30 ویا 60 دقیقه ساکنین را در قبال حریق حراست میکند.

- مقاومت حریق را بمدت 30 ویا 60 دقیقه در داخل و خارج بنا تامین میکند.

- در قبال حریق وقوع یافته در بنای جنبی بمدت 30 ویا 60 دقیقه عایقبندی را ایجاد میکند.

 

در ضمن آلمینیوم رینارس با سیتمهای مقاومتر در قبال حریق در مقیاس پروژه نیز قالیت تولید را دارا میباشد.


CW50-FP
CS 77-FP
� 2014 Yalaz Yap�